TÊN DN

MẪU THAM KHẢO GT2

 

           

PHỤ LỤC

THÀNH LẬP, QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ THANH LƯ TÀI SẢN

 

Điều 1: Thành lập Tổ thanh lư tài sản của doanh nghiệp gồm: (ghi rơ họ tên, chức vụ của từng người trong tổ thanh lư. Ít nhất phải 2 người)

Điều 2: Quyền của Tổ thanh lư tài sản:

            - Được toàn quyền định giá tài sản c̣n lại.

            - Được quyền ưu tiên bán, cho, tặng tài sản cho khách hàng thân thiết, nhân viên trong doanh nghiệp

            - Có quyền sử dụng giá trị tài sản để thanh toán nợ nếu chủ nợ đồng ư

Điều 3: Nghĩa vụ của Tổ thanh lư tài sản:

            - Chỉ được thanh lư tài sản sau khi đă trả hết nợ khách hàng, Ngân hàng, nợ thuế

            - Định giá đúng giá trị c̣n lại của tài sản

            - Lập biên bản thanh lư

Điều 4: Thanh lư tài sản (ghi rơ loại tài sản, số lượng, trị giá c̣n lại, cách xử lư cụ thể: bán, cho, tặng đối tượng nào)

 

 

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY    hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

                                                                                                (Kư và ghi rơ họ tên)

 

 

 

Ghi chú :

1-       Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp; quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và đăng báo điện tử hoặc báo viết trong 3 số liên tiếp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

2-       Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kư kinh doang. Tŕnh tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định trên

3-       Doanh nghiệp phải thanh lư tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

4-       Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết nợ của doanh nghiệp, tổ thanh lư phải gửi hồ sơ về giải thể doanh nghiệp đến  Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM

-          Đây chỉ là hướng dần, đề nghị đánh máy lại và thay đổi thông tin cho phù hợp với t́nh h́nh của doanh nghiệp. Những ḍng in nghiêng là chú giải nên không cần đánh máy lại.

-          Nộp kèm giấy đăng kinh doanh , giấy phép thành lập bản sao có thị thực và phụ lục quyết định, 3 số báo đă đăng.